W 2010 roku w maju (Linz) i w czerwcu (Wiedeń) odbyły się spotkania przedstawicieli ponad 20-tu organizacji polonijnych, aby rzetelnie przedyskutować istniejący i niesatysfakcjonujących stan rzeczy w Polonii austriackiej. W wyniku obrad zawiązało się środowisko, które zdecydowało aby liczna Polonia w Austrii miała godnego siebie przedstawiciela, który będzie działał w oparciu o głosy aktywnych organizacji i środowisk polonijnych. Wybrano również osoby funkcyjne i tak przewodniczącym został p. Andrzej Kempa (Prezes Stow. SIPPA – Światowe Igrzyska Polonijne – Polonia Austria) a protokolantką p. Krystyna Mikołajczyk (powszechnie znana działaczka niezależna).
 
Za główne cele przyjęto: 
 • – utrzymywanie świadomości narodowej, oraz pielęgnowanie i rozwój kultury ojczystej,
 • – zespolenie wysiłków w umacnianiu więzi Polaków zamieszkałych na terenie całej Austrii, 
 • – systematyczne promowanie spraw polskich, obrona dobrego imienia Polski i Polaków oraz szerzenie polskiej kultury, tradycji i tożsamości narodowej.
 
W celu budowania dialogu i porozumienia wśród organizacji polonijnych zorganizowano w Wiedniu: 
 • I ZJAZD POLONII W AUSTRII – w dniu 28 maja 2011 r.,  
 • II ZJAZD POLONII W AUSTRII – dn. 24 lutego 2013 r.,  
 • III ZJAZD POLONII W AUSTRII – dn. 17 maja 2014 r.,
 • oraz 13 protokółowanych spotkań roboczych, a w latach 2015-2016 podjęliśmy współpracę w ramach Sejmiku Polonijnego w Austrii.
 
W 2017 roku w listopadzie podjęliśmy decyzję o rejestracji naszego środowiska pod nazwą „FEDERACJA POLAKÓW W AUSTRII” w sktócie FPA. Na czele pierwszego siedmioosobowego zarządu stanęli: przewodniczący Dawid Staszkiewicz z „Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej“ oraz jego zastępcy Andrzej Kempa z stowarzyszenia „Światowe Igrzyska Polonijne Polonia Austria“ i Piotr Leśniak z „Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego“
 
Uchwalono, że:
 • Federacja jest otwartym i demokratycznym związkiem organizacji, środowisk i niezależnych działaczy polonijnych działających na terenie Austrii z zachowaniem ich pełnej autonomii i niezależności,
 • Federacja ma działać jako reprezentant Polonii w charakterze koordynacyjnym, informacyjnym, integracyjnym i edukacyjnym,
 • Federacja jest przedstawicielem zrzeszonych w niej środowisk polonijnych, wobec władz oraz instytucji publicznych, kościelnych i prywatnych w Austrii, Polsce, Unii Europejskiej jak i organizacji międzynarodowych.
 
Federacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:
 • promowanie spraw polskich w Austrii oraz w strukturach europejskich i międzynarodowych
 • wspieranie inicjatyw promujących polską kulturę, język i tradycje
 • współpracę z organizacjami polonijnymi, które nie wchodzą w skład Federacji, z władzami, instytucjami i organizacjami polskimi i austriackimi, z którymi łączą Federacje wspólne cele statutowe
 • reprezentację i wspieranie interesów Polonii wobec władz europejskich, polskich i austriackich
 • dbanie o dobre imię Polski i Polaków oraz rozwijanie poczucia więzi narodowej Polaków i ich mobilizacja do działalności na rzecz wspólnego dobra.
Organizacje członkowskie Federacji współpracują polskimi parafiami w Austrii oraz z wieloma instytucjami i organizacjami polskimi i austriackimi, Instytutem Polskim w Wiedniu, Stacją PAN w Wiedniu, IPN, Fundacją im. J. Kurtyki, Instytutem Andersa, Instytutem Myśli Schumana, Związkiem STRZECHA, Związkiem Podhalem w Austrii, Plattform Christdemokratie i wieloma innymi organizacjami polonijnymi. Zorganizowaliśmy m.in. akcje promującą wybory w Polsce 2019 i 2020 roku, promujemy pamięć o Żołnierzach Wyklętych, o Wiktorii Wiedeńskiej, Rzezi Wołyńskiej i również  m.in. Janie III Sobieskim, J. Piłsudskim, Rtm. W. Pileckim, Gen. R. Kuklińskim, Arturze Grottgerze, I.Paderewskim i wielu innych wybitnych Polakach i ważnych wydarzeniach historycznych, dbamy o dobre imię Polski reagując na treści w mediach austriackich.
 
Członkowie Federacji (stan na 2021 rok):
 
Organizacje
 • Stowarzyszenie „Światowe Igrzyska Polonijne – Polonia Austria”
 • Stowarzyszenie „Biało-Czerwoni“ 
 • Klubu Gazety Polskiej im. rtm. Witolda Pileckiego“
 • „Klub Gazety Polskiej im. gen. Ryszarda Kuklińskiego“
 • Stowarzyszenie informacyjno-kulturalnego „Elipsa.at“ 
 • Federacja Dialogu Polaków“
 • Stowarzyszenie „Camerata Polonia“ 
 • Stowarzyszenia „OSTOJA – Klub kreatywnych emerytów w Wiedniu i w Dolnej Austrii“ 
 • Stowarzyszenie „POMOC – porady i świadczenia od A do Z dla osób niepełnosprawnych w Austrii”
 • Polsko-Austriacki Klub Informacji i Kultury „Sierpień ´80”
 • Stowarzyszenie „Lechici.eu”
 • Wiedeńska Inicjatywa Narodowa
 • Światowa Federacja Sportu Polonijnego z siedzibą w Wiedniu
 • Środowisko „Porozumienie Patriotyczno-Chrześcijańskie“ (14-ście podmiotów i działaczy )
 

Grupy robocze i działacze niezależni:

 • Urbański Andrzej – Środowisko Polonii w Grazu 
 • Nolle Sergiusz – Środowisko Polonii w Wiener Neustadt
 • Adam Sterna – Działacz niezależny ruchu katolickiego
 • Beill Katarzyna – Działacz niezależny, dziennikarka i fotograf
 • Cichoń Tadeusz Ks. – Kapelan Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego
 • Poterucha Christian – Działacz niezależny Polonii w Möllersdorf
 • Kowalczyk Bogdan – Działacz niezależny Polonii w Eggendorf
 • Gawrol Marian Ks. – Proboszcz Parafii w Blumau-Neurisshof
 • Pauli Janusz i Astrid – Środowisko Polonii w Tyrolu/Ehrwald
 • Motylewicz Jerzy – Działacz niezależny, redaktor telewizyjny