Zgodnie z Traktatem zawartym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni z dnia 23 czerwca 1992 roku polskie mniejszości narodowe na Białorusi mają prawo do swobodnego zachowania, rozwijania i wyrażania swojej tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach pełnej równości wobec prawa. Przynależność do mniejszości narodowej jest sprawą indywidualnego wyboru dokonywanego przez osoby i nie mogą z tego wynikać dla niej żadne negatywne następstwa.

Jako znacząca część Polonii austriackiej dla której pielęgnacja tożsamości narodowej, języka, religii i kultury są szczególnie ważne i będąc z dala od jakichkolwiek form ekstremizmu wyrażamy głęboką troskę o przyszłość organizacji i działaczy polonijnych społecznie aktywnych w kraju swojego życia.

Solidaryzując się z Polakami na Białorusi i z Białorusinami o narodowości polskiej apelujemy do władz Białorusi o przestrzeganie obowiązującego prawa międzynarodowego, które nie dopuszcza jakichkolwiek form represji wobec, zgodnej z prawem, społecznej aktywności mniejszości narodowych.

Z poważaniem,

(Sygnatariusze – lista organizacji, działaczy i przedstawicieli środowisk polonijnych w kolejności alfabetycznej)